Conference Chair:
Academic Committee:
Chair:
Genghua Fan
(Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science)
Vice Chair:
Bill Chen (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Guizhen Liu (Shandong University)
  Jiayu Shao (Tongji University)
Members:
Sheng Bau (Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science)
  Yanxun Chang (Beijing Jiaotong University)
  Jianguo Lei (Hebei Normal University)
  Xueliang Li (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Baogang Xu (Nanjing Normal University)
Organizing Committee:
Chair:
Bill Chen (Center for Combinatorics, Nankai University )
Members:
Xueliang Li (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Wanbao Ma (Center for combinatorics, Nankai University)
  Roger Yu (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Zaiping Lu (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Qing-Hu Hou (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Arthur L. B. Yang (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Amy Fu (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Nancy Gu (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Qing Ji (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Honghua Jiang (Center for Combinatorics, Nankai University)
  Qianghui Guo (Center for Combinatorics, Nankai University)
Organizers:
Combinatorics and Graph Theory Society of China
Center for Combinatorics, Nankai University
Sponsors:
Nankai University
  National Natural Science Foundation of China